ടിവിയിൽ കുടുങ്ങിയ സി ഡി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോരം കഷ്ട്ടപ്പാടുകളാണെന്നോ

17

ടിവിയിൽ കുടുങ്ങിയ സി ഡി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോരം …

source