పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజ్ ని చూసి జగన్ గారు భయ పడుతున్నారు అందుకే పర్మిషన్ ఇవ్వటానికి భయపడుతున్నారు

    2

    Pawankalyan #Vakeelsaab #AP పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజ్ ని చూసి జగన్ గారు భయ పడుతున్నారు అందుకే పర్మిషన్ ఇవ్వటానికి …

    source